2260 St-Charles St-Hyacinthe Qc J2T 1V5,St-Hyacinthe,Canada